algemene voorwaarden

 ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

 

Art 1. Toepassingsgebied

1.            Onderhavige aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de in deze offerte beschreven opdracht, die eerstgenoemd – verder de aannemer genoemd – in opdracht van tweede genoemde – verder de opdrachtgever genoemd – zal uitvoeren, met uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de koper.

2.            Door zijn bestelling erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van onze algemene aannemingsvoorwaarden en deze te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3.            De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee.

 

Art 2. Offerten en overeenkomsten

1.            Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze prijsopgaven gedurende 30 dagen. De overeenkomst komt slechts tot stand na U schriftelijke bevestiging of bij (begin van) uitvoering.

2.            In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen van de opdrachtgever.

3.            Elke verandering door de opdrachtgever aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling na onze prijsopgave, zal enkel gebeuren mits akkoord over de door ons geformuleerd en eventueel gewijzigde voorwaarden, onder andere met betrekking tot de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, enz…

4.            De beschrijving en de eigenschappen van de producten worden ter informatie meegedeeld en kunnen in gezamenlijk overleg gewijzigd worden, in functie van de vereisten van een goede plaatsing..

5.            Zelfs in geval van een absoluut forfait mogen wij de wijzigingen of bijwerken die bevolen worden door de opdrachtgever en de ervoor verschuldigde prijs, bewijzen met alle middelen van recht, inbegrepen een onbetwist gebleven onderbevestiging van onzentwege.

 

Art. 3. Prijzen.

1.            De prijzen zijn opgemaakt aan de hand van de gegevens die in ons bezit zijn: plannen, lastenboek, gedetailleerde meetstaat, samenvattende meetstaat en uitvoeringstermijnen, zoals vermeld in onze offerte en zonder dat er ter plaatse is vastgesteld.

2.            Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere taksen. De BTW, andere heffingen en lasten, alsook hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

3.            Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er toch een verrekening plaatsvinden wanneer:
-De uitvoering gewijzigd wordt,
-De plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, fouten bevatten.

4.            Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele uitvoeringstermijn buiten onze wil dient aangepast te worden en dit voornamelijk om de begeleidingskosten, werfinstallaties en dergelijke te recupereren.

5.            Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in onze offerte zoals: peilverlagingen, hellingen, treden, uit te lijnen deuren en doorgangen, enz, zijn niet in onze prijs inbegrepen.

6.            Voor de facturatie in regie worden de werkuren geteld vanaf het verlaten door de arbeiders van het werkhuis, tot de terugkeer aan het werkhuis. De verplaatsingskosten zijn niet in de uurlonen begrepen en worden afzonderlijk aangerekend (kilometervergoeding).

 

Art. 4 Uitvoering en aanvaarding

1.            De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de consumptierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste drie uur onmogelijk maken of zouden maken.

2.            Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening, schadevergoeding of de binding van de overeenkomst te vragen. Indien zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerdert met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken, dewelke minstens 5 werkdagen bedraagt.

3.            Alle uitvoering- en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging van de levering geeft de opdrachtgever geen automatisch recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient de aannemer in elk geval een bijkomende termijn van 30 dagen te gunnen na het uiterste contractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling. Ingeval niet-levering of laattijdige levering te wijten aan de niet-levering van onze leveranciers ziet de opdrachtgever af van elk verhaal ten opzichte van de aannemer.
Dit is naast de normale gevallen van overmacht tussen partijen en contractueel geval van overmacht.

4.            Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen in het contract, behoudt de aannemer zich het recht voor het werk stil te leggen en dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dit ogenblik uitgevoerd werken zullen dan gefactureerd worden en deze gelden zijn onmiddellijk opeisbaar.

5.            Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt overeengekomen dat indien binnen de 14 dagen na het beëindigen der werkzaamheden geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de werken geacht moeten worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. Verdere werken door andere ambachtslieden aan, onder of boven de door ons uitgevoerd werken, mogen slechts gebeuren na aanvaarding door onze werken, wat inhoudt dat een eventuele bescherming hiervan door de opdrachtgever dient te worden voorzien.

6.            Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst te annuleren, het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling gehouden zijn.

 

Art. 5. Annulatie

1.            Bij annulatie van en bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de opdrachtgever, is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 10% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling met een minimum van €500, onverminderd ons recht om en hogere schade te bewijzen.

 

Art 6. Betalingen

1.            De betalingen zal behoudens andersluidende bepalingen in onze prijsaanbiedingen, geschieden als volgt:

                    Eerste factuur van 30 % bij aanvang der werken;

                    Tweede factuur van 30 % wanneer de werken voor 50% voltooid zijn,

                    Derde factuur bij einde der werken;

                    De laatste 10 % wordt aangerekend na de herstellingswerken ( aanwerken rond tabletten, c.v.- leidingen, etc…

                    Op basis van vorderingsstaten, opgemaakt om de maand; geleverde materialen op de bouwplaats moeten in aanmerking komen om opgenomen te worden in de vorderingsstaten.

2.            Elke ingediend vorderingsstaat wordt als goedgekeurd beschouwd voor facturatie indien er binnen de 5 werkdagen geen schriftelijke opmerkingen in ons bezit zijn.

3.            De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 14 dagen na hun factuurdatum. Het bedrag van onze facturen is steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en zonder korting.

4.            Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijke en aangetekende zending binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.

5.            In geval van niet betaling brengt het onbetaalde gedeelte van het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 02.08.02 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

6.            De forfaitaire schadevergoeding zal steeds minimum € 100 bedragen. Voor facturen beneden de € 100 wordt een vast recht van €25 voor administratiekosten in rekening gebracht. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en zullen afzonderlijk worden aangerekend. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord is onderhavig beding tevens van toepassing bij toekenning van termijnen van uitstel of afbetalingstermijnen.

7.            Het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en plaatsingen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever.

8.            Bij betaling mogen geen bedragen afgehouden worden als waarborg. Indien uitdrukkelijk een waarborg werd overeengekomen, wordt deze gegeven door een bankgarantie of een borg afgeleverd door een borgstellingfonds en dit te belopen van maximaal 5% van de totale aannemingssom. 50% van deze waarborg komt vrij na het beëindigen van de werken en 50% maximaal 6 maanden later;

 

Art. 7 Klachten

1.            Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken een waarborg gegeven van 12 maanden voor lichte verborgen gebreken. Deze waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

2.            De waarborg dekt echter niet: Schade veroorzaakt door overmacht, vorst- of vochtschade, de verkeerde behandeling van de producten, enz.

3.            De aannemer zal in geen geval tot vrijwaring voor verborgen gebreken gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

4.            Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan door de opdrachtgever aan de aannemer te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maanden na de aanvaarding der werken.

5.            Worden niet als niet-conform of als een zichtbaar of verborgen gebrek beschouwd:

 

Art 8 Overdracht van risico’s

1.            Alle goederen worden op risico van de aannemer tot de werf gebracht. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd worden op de werf en op een veilige en droge manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden ( meer dan 15 min.) zullen worden aangerekend.

 

 

Art.9 Geschillen

9.            Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Voor de geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomsten zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de aannemer bevoegd.elijke zetel en zonder korting.

10.        Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijke en aangetekende zending binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.

11.        In geval van niet betaling brengt het onbetaalde gedeelte van het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 02.08.02 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

12.        De forfaitaire schadevergoeding zal steeds minimum € 100 bedragen. Voor facturen beneden de € 100 wordt een vast recht van €25 voor administratiekosten in rekening gebracht. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en zullen afzonderlijk worden aangerekend. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord is onderhavig beding tevens van toepassing bij toekenning van termijnen van uitstel of afbetalingstermijnen.

13.        Het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en plaatsingen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever.

14.        Bij betaling mogen geen bedragen afgehouden worden als waarborg. Indien uitdrukkelijk een waarborg werd overeengekomen, wordt deze gegeven door een bankgarantie of een borg afgeleverd door een borgstellingfonds en dit te belopen van maximaal 5% van de totale aannemingssom. 50% van deze waarborg komt vrij na het beëindigen van de werken en 50% maximaal 6 maanden later;

 

Art. 7 Klachten

6.            Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken een waarborg gegeven van 12 maanden voor lichte verborgen gebreken. Deze waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

7.            De waarborg dekt echter niet: Schade veroorzaakt door overmacht, vorst- of vochtschade, de verkeerde behandeling van de producten, enz.

8.            De aannemer zal in geen geval tot vrijwaring voor verborgen gebreken gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

9.            Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan door de opdrachtgever aan de aannemer te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maanden na de aanvaarding der werken.

10.        Worden niet als niet-conform of als een zichtbaar of verborgen gebrek beschouwd:…………………………………….

 

Art 8 Overdracht van risico’s

2.            Alle goederen worden op risico van de aannemer tot de werf gebracht. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd worden op de werf en op een veilige en droge manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden ( meer dan 15 min.) zullen worden aangerekend.

 

Art.9 Geschillen

Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Voor de geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomsten zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de aannemer bevoegd.